Положення про діяльність

ПОЛОЖЕННЯ
про піклувальну раду Рівненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 22 Рівненської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2001року, за рішенням конференції батьків-представників від усіх класів у школі створюється піклувальна рада.
1.2. Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників підприємств, школи, батьків, громадськості з метою забезпечення сприятливих умов ефективної роботи навчального закладу.
ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ.
2.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої ради, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;
 • сприяння зміцненню навчально-виробничої, матеріально-технічної, культурно-спортивної  та лікувально-оздоровчої бази школи, створенню благодійного батьківського фонду;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;
 • сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників загальноосвітнього навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу;

2.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • законності, гласності.

ІІІ.СТВОРЕННЯ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Піклувальна рада створюється за рішенням (конференції) школи.
3.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчального закладу, окремих громадян.
3.3. Піклувальна рада може створювати комісії, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки, представники учнівського самоврядування.
3.4. Члени піклувальної ради обираються на загальнокласних зборах шляхом голосування простою більшістю голосів.
3.5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
3.6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на його місце обирається інша особа на конференції.
3.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
3.8. Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря  та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
3.9. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж 4 рази на рік.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні менше 2/3 її членів.
Рішення піклувальної ради тримається простою більшістю голосів.
3.10. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації через спеціальні стенди.
3.11. Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
3.12. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
IV. ПРАВА ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ
Піклувальна рада має право:

 • вносить на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування загальноосвітнього навчального закладу;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування загальноосвітнього навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази;
 • сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи загальноосвітнього навчального закладу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Comments are closed.